Forhåndsvarsel om fastetting av kvote for rype i jaktåret 2017/2018.

Merknader må være inne til oss innen 6.9 kl 15.00

 

FORSLAG TIL VEDTAK

Med hjemmel i fjellovens § 23. fastsettes følgende kvoter for li- og fjellrype.

Rype:  20.9-09.10 Periode kvote på 5 ryper/jeger

Det skilles ikke på li- og fjellrype.

Rype er fredet fra 10. oktober.

Snarefangst: 1.1 – 28.2 Periodekvote 5 ryper/jeger.

 

SAKSOPPLYSNINGER

Vedtak i sak 6/2017:

Med hjemmel i fjellovas § 23. videreføres opplegget fra småviltjakta 2012-2016.

 Periodekvote settes etter at taksering er gjennomført.

 

Taksering er utført med følgende resultat:

Område Tetthet - Ryper / km2 90% sikkerhet
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Snitt
Dalsida 9 18 10 10 6 14 16 15 10,5 12,9 13,1 12
Lordalen 40 21 14 14 10 20 15 13 8 14,3 24,7 18
Samlet 20 19 11 12 8 15 15 14 9,2 13,6 18,9 14
Område Produksjon - Antall kyllinger/2 voksne
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Snitt
Dalsida 3,6 4,3 2,6 4,5 2,2 4,9 5,5 5,4 2,8 4 3,5 4
Lordalen 4,6 5,7 4,2 6,3 4,8 6,5 5,4 5,2 3,3 3,9 4 5
Samlet - - - - - 5,4 5,4 5,3 3 3,9 3,7 4
Område Antall ryper observert under taksering
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Snitt
Dalsida 327 292 228 205 101 167 326 257 194 137 261 227
Lordalen 106 138 98 108 95 98 145 115 95 148 248 127
Samlet 433 430 321 313 196 265 471 372 289 285 509 353

 

LIRYPE PR KM

Lordalen har en gledelig oppgang. Dalsida er ganske så likt foregående år. På Dalsida var det store variasjoner mellom områdene som ble taksert. Fra noen veldig bra til noen linjer uten kull og kun enkeltfugl. Kylling produksjon er samlet sett lav.

SAKSBEHANDLINGSREGLER

I fjelloven § 23, 3. ledd, går det fram at: Fjellstyret kan avgrense talet på vilt av ulike slag som nokon kan felle eller fange, og innskrenke tida, måten og området for jakta og fangsten

I henhold til forskrift fastsatt av Statskog SF blir vedtak i slike typer saker gyldig en uke etter at det er kunngjort. Vedtaksforslaget må forhåndsvarsles en uke i forveien.

SAKSBEHANDLERS VURDERINGER

En oppgang i Lordalen er positivt. Dalsida er på det som har vært normalen siste åra. Kyllingproduksjon er lav for begge områdene. Lav kyllingproduksjon tilsier at vi fortsatt bør være restriktive med periodekvotene for å sikre at vi har stamfugl og til neste år. Det ser ut til at vi med den forvaltningen som har vært ført de siste 5 årene fører til at vi unngår de store nedgangene i dårlige år, i forhold til andre områder som blir taksert i området. Forskning viser at det er like viktig å regulere antall jegere som kvote, noe fjellstyret har gjort tidligere ved å redusere jakttida og antall kort som selges. Ut fra tidligere års jaktstatistikk vil vi med ei periodekvote på 5 ryper/jeger og redusert jakttid holde oss godt under et uttak på 15 % som er ansett for å være forsvarlig. Harebestand ser ut til å være på tur opp.

Vedtaket bør vurderes etter naturmangfoldlovens §8-12.

§ 8: Kunnskapsgrunnlaget anses som å være bra, med bakgrunn i årlige takseringer og innhenting av statistikk over år.

§ 9: Det foreligger ikke en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet.

§ 10: En begrenset jakt vil ikke føre til negativ påvirkning på økosystemet. Jakttrykket er godt regulert.

§11 og § 12: vurderes som ikke relevante.

 


n_villrein1

inatur1

Åpningstider:

Åpningstid kontoret:

Onsdag til fredag fra
9.00-15.00

Tlf: 91005169
E-post: lesja@fjellstyrene.no

Lesja fjellstyre

Postboks 85

2665 Lesja                                                                                                                                                                                                                                         

Besøksadresse:
Lesja veksthus
Jakup B. Klukstads veg 28 

2665 Lesja