Alle som har løst småviltkort skal rapportere resultatet, uavhengig av om det er felt vilt eller ikke. 

Rapport leveres via denne lenken: https://response.questback.com/norgesfjellstyresamband/lesja2017

 

DSC 0237

Søknadsfristen for småviltjakt i begrenset periode for utenbygdsboende er 1. april. Søknad sendes via eget skjema.

Søknadskjemaet finner du i toppmenyern Jakt og Fiske - Søknadskjemaer

Det kan søkes for flere jegere samlet som et lag. Alle som jakter med hund skal ha løst kort for jakt med hund.

 Kart over jaktfeltene: KART OVER JAKTFELT.pdf

 

Med hjemmel i fjellovens § 23. fastsettes følgende kvoter for li- og fjellrype.

Rype:  20.9-09.10 Periode kvote på 5 ryper/jeger

Det skilles ikke på li- og fjellrype.

Rype er fredet fra 10. oktober.

Snarefangst: 1.1 – 28.2 Periodekvote 5 ryper/jeger

 

Det er hvert år stor pågang av jegere som ønsker å jakte rype i statsallmenningene i Lesja. Småviltjakta er derfor regulert i tiden 20.09 – 09.10. Utenbygdsboende jegere som ønsker å jakte i den regulerte perioden, må sende søknad til Lesja fjellstyre innen 1. april.

Jakt på rype kan enkelte år bli stanset fra 10.10. og ut sesongen, hvis bestanden av rype er liten. I 2016 blir jakt fra 10.10 vurdert etter taksering.

Jakttida for rype er i 2015 for utenbygdsboende satt til 20.9-9.10 uten hund og 25.9-9.10 med hund. Innenbygdsboende fra 20.9 -9.10. Rypa er fredet fra 10.10. Jakt etter 10.10 vurderes etter taksering.

Periodekvote fastettes etter takst er gjennomført i august

 

Utenbygdsboende Med hund Uten hund

Begrenset periode før 10.10:
1. periode (20.09.-24.09.)   850,-
2. periode (25.09.-29.09.) 900,- 850,-
3. periode (30.09.-04.10.) 900,- 850,-
 4. periode (05.10.-09.10.) 900,- 850,-

Fra 10.10:
1 døgn 190,- 170,-
2 døgn 320,- 305,-
3 døgn 430,- 360,-
Uke 710,- 630,-
Sesong 1050,- 825,-
For å legge bedre til rette for jakt på smårovvilt, kråkefugl og måker er det etablert et felles rovviltkort for innenbygdsboende jegere. Dette kortet gjelder på Lesja grunneierlag, Lesjaskog viltlag, lesja heimrast, Lordalen statsallmenning og Dalsida statsallmenning. Kortet gjelder for rødrev, grevling, mår, mink, røyskatt, mårhund, kråke, ravn, skjære, nøtteskrike, gråmåke og svartbak innenfor de enkelte arters jakttid. Med tanke på reduserte småviltbestander, er det håp om at et økt uttak av predatorer vil være med på å øke disse.
 
Kortet fås ved henvendelse til fjellstyrekontoret eller Tore Hemli på Lesjaskog og er gratis.
 
For utenbygdsboende har fjellstyret et eget rovviltkort som gjelder for både Lordalen og Dalsida statsallmenning. Kortet gjelder fra 20. august til og med 14. september og fra 1. januar og til og med 15 . april. Kortes fåes ved henvendelse til fjellstyrekontoret.
 
For innenbygsboende i Lesja er det skuddpremie på kr 500,- for rødrev og mår, 200 for mink og røyskatt, samt kr 50,- for kråke, ravn, gråmåke og svartbak. Det er ikke lenger skudd premie på skjære. 

Hvem kan jakte?

Alle som siste året har vært bosatt i Norge, kan søke om småviltjakt eller kjøpe jaktkort på småvilt i statsallmenningene i Lesja.

Den som skal jakte på småvilt, må være registrert i det norske jegerregisteret, og ha betalt jegeravgift for det året det jaktes


Jaktbare arter
   

Rype, hare, orrfugl, ravn, kråke, skjære, ringdue, gråtrost, rødvingetrost, toppand, stokkand, krikkand, brunnakke, fiskemåke, mår, rødrev, røyskatt, villmink og grevling.
 

Jakttider 
  
Rypejakt:
Innenbygdsboende uten/med hund    20.09. - 23.12.
Utenbygdsboende uten hund             20.09. - 23.12.
Utenbygdsboende med hund             25.09. - 23.12.

Harejakt:
Uten hund:    15.09. - 23.12.
Med hund:     10.10. - 23.12.

Orrfugl:          01.11. - 23.12.

Jakttider for andre jaktbare småviltarter følger gjeldende forskrift om jakt- og fangstider fra Direktoratet for naturforvaltning.
 

Jaktmåter

Jakthunder skal ha gyldig bevis for bestått saueprøve. Alle som deltar i jakt med hund skal ha løst jaktkort for slik jakt. Jaktkort for hund gjelder bare for bruk av en hund. Unghund som ikke jakter selvstendig, kan slippes sammen med eldre hund.

Inntil to jegere kan jakte sammen på rekke. Dette gjelder også for jakt med hund.

For å redusere beskatningen av rype-, orrfugl- og harebestandene, er det fastsatt begrensninger for antallet ryper, orrfugl og harer som småviltjegerne kan felle.

Rype:Periodekvote fastsettes etter taksering i august

Orrfugl: 1 orrfugl pr. jeger pr. jaktdag. Hare: 1 hare pr. jeger pr. jaktdag.

 

Jegere som bruker patroner med plasthylser, skal ta plasthylsene med seg når de er brukt.

Vis hensyn til villrein. Jegere som jakter med hund, må ta hunden inn og trekke seg unna området der villreinen er. Vis hensyn til andre jegere og annen jaktutøvelse.

Tilbake

 

Når småviltjakta er avsluttet, skal hver enkelt jeger innen 10 dager sende jaktrapport elektronisk via hjemmesiden. 

Jaktrapprten skal inneholde opplysninger om:

- Antall felt vilt av forskjellig slag
- Antall jaktdager
- Inntrykk av viltbestanden

Fra 2012 er det innført et depositum på kr 200,- for fangstrapport.


NB! Utenbygdsboende jegere som har jaktet i tiden 15.09.-09.10, må oppgi hvilket jaktfelt og i hvilken jaktperiode de har jaktet i.

Det er viktig for forvaltningen av småvilt, spesielt rype, at jegerne sender inn jaktrapport. Dette er et av våre viktigste verktøy for å kunne si noe om utviklingen i bestandene.

Tilbake

En del utenbygdsboende jegere som jakter i den regulerte perioden, sender hvert år inn en vinge fra hver rype som blir skutt. Ved å se på vingefjærene er det mulig å skille mellom voksenfugl og ungfugl. Forholdet mellom antall voksenfugl og ungfugl, gir grunnlag for å si noe om hvordan rypebestanden utvikler seg.


n_villrein1

inatur1

Åpningstider:

Åpningstid kontoret:

Onsdag til fredag fra
9.00-15.00

Tlf: 91005169
E-post: lesja@fjellstyrene.no

Lesja fjellstyre

Postboks 85

2665 Lesja                                                                                                                                                                                                                                         

Besøksadresse:
Lesja veksthus
Jakup B. Klukstads veg 28 

2665 Lesja